TRỒNG RAU THỦY CANH, GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ RAU SẠCH