TRỒNG RAU THỦY CANH, MUỐN ÁP DỤNG TRƯỚC TIÊN PHẢI HIỂU